24.01°C
26.11°C - 32.35°C ít mây
02-10-2016 25.31°C - 33.08°C trời trong
03-10-2016 24.38°C - 33.73°C trời trong
04-10-2016 24.3°C - 30.39°C mưa vừa