27.57°C
29.83°C - 32.97°C mây rải rác
30-09-2016 25.61°C - 32.08°C trời trong
01-10-2016 24.8°C - 31.96°C trời trong
02-10-2016 24.16°C - 30.2°C mưa nhỏ
24.07°C
24.07°C - 29.72°C mưa vừa
30-09-2016 23.85°C - 28.62°C mưa nhỏ
01-10-2016 24.65°C - 31.16°C mưa vừa
02-10-2016 24.11°C - 28.6°C mưa lớn
25.17°C
23.13°C - 28.47°C mưa nhỏ
30-09-2016 21.2°C - 29.17°C mưa nhỏ
01-10-2016 21.45°C - 27.76°C mây rải rác
02-10-2016 21.12°C - 26.35°C mưa vừa
28.67°C
25.3°C - 28.67°C trời trong
30-09-2016 24.64°C - 31.33°C mây rải rác
01-10-2016 24.5°C - 30.31°C trời trong
02-10-2016 24.97°C - 29.75°C mưa vừa
24.02°C
19.82°C - 23.77°C mây rải rác
30-09-2016 20.38°C - 27.52°C mưa nhỏ
01-10-2016 20.8°C - 26.42°C mưa nhỏ
02-10-2016 20.46°C - 27°C mưa nhỏ
26.27°C
24.76°C - 26.27°C mưa nhỏ
30-09-2016 24.42°C - 29.22°C mây rải rác
01-10-2016 23.1°C - 29.06°C trời trong
02-10-2016 23.01°C - 27.45°C mưa vừa