1 2 3 4 5
23.36°C
25.73°C - 25.73°C mưa nhỏ
26-10-2016 23.72°C - 29.48°C mưa nhỏ
27-10-2016 22.08°C - 29.37°C mưa nhỏ
28-10-2016 22.02°C - 29.62°C mưa nhỏ