28.54°C
27.32°C - 32.4°C ít mây
01-10-2016 25.29°C - 32.83°C ít mây
02-10-2016 24.37°C - 33.87°C trời trong
03-10-2016 24.02°C - 32.1°C mưa nhỏ