1 2 3 4 5
26.5°C
24.32°C - 27.79°C mưa lớn
26-10-2016 24.93°C - 28.69°C mưa lớn
27-10-2016 22.45°C - 28.16°C mưa vừa
28-10-2016 21.66°C - 30.39°C mưa nhỏ