4 trường hợp sổ đỏ, sổ hồng không có giá trị pháp lý

( PHUNUTODAY ) - Nhà đất là tài sản có giá trị kinh tế cao, chính vì vậy khi tiến hành trao đổi, mua bán bạn nên tham khảo những trường hợp sổ đỏ, sổ hồng không có giá trị pháp lý dưới đây:

Những trường hợp sổ đỏ không có giá trị pháp lý

Để được cấp sổ đỏ, người sử dụng đất phải có đủ điều kiện và có thủ tục khá phức tạp. Tuy nhiên, sổ đỏ đã cấp nếu rơi vào những trường hợp dưới đây sẽ không có giá trị về mặt pháp lý và sẽ bị thu hồi

Các trường hợp thu hồi sổ đỏ Theo khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ đỏ đã cấp trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đỏ đã cấp;

- Trường hợp 2. Cấp đổi Sổ đỏ đã cấp;

- Trường hợp 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Sổ đỏ;

- Trường hợp 4. Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể:

+ Cấp không đúng thẩm quyền,

+ Không đúng đối tượng sử dụng đất,

+ Không đúng diện tích đất,

+ Không đủ điều kiện được cấp,

+ Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Sổ đỏ đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

cach-doc-thong-tin-so-do

Thủ tục thu hồi sổ đỏ như thế nào?

Theo Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tùy thuộc vào người phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật sẽ có quy định thu hồi riêng với từng trường hợp:

- Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

- Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.