27.02°C
27.58°C - 27.58°C
30-09-2016 26.78°C - 32.4°C ít mây
01-10-2016 25.29°C - 32.83°C ít mây
02-10-2016 24.37°C - 33.87°C trời trong
23.68°C
23.68°C - 23.68°C mưa nhỏ
30-09-2016 23.28°C - 26.55°C mưa vừa
01-10-2016 23.54°C - 30.73°C mưa vừa
02-10-2016 23.87°C - 29.77°C mưa lớn
23.63°C
23.63°C - 23.63°C mây rải rác
30-09-2016 21.58°C - 27.3°C mưa lớn
01-10-2016 21.39°C - 28.96°C mưa nhỏ
02-10-2016 21.32°C - 28.22°C mưa nhỏ
27.58°C
27.58°C - 27.58°C
30-09-2016 26.32°C - 31.95°C trời trong
01-10-2016 24.94°C - 31.76°C trời trong
02-10-2016 24.67°C - 32.47°C trời trong
21.93°C
22.23°C - 22.23°C ít mây
30-09-2016 20.87°C - 24.94°C mưa nhỏ
01-10-2016 19.74°C - 28.01°C mưa nhỏ
02-10-2016 20.72°C - 27.62°C mây rải rác
25.13°C
25.13°C - 25.13°C mưa vừa
30-09-2016 24.88°C - 26.49°C mưa vừa
01-10-2016 24.44°C - 28.21°C ít mây
02-10-2016 22.67°C - 27.1°C mưa nhỏ