Nếu có con gái, tôi sẽ không bao giờ dạy con ba chữ này

Nếu có con gái, tôi sẽ không bao giờ dạy con ba chữ này

Tại sao cứ là phụ nữ thì mặc định phải sống một cuộc đời hy sinh? Trong khi chúng ta cứ suốt ngày kêu gọi rằng cần bình đẳng giới, thế nhưng sự hy sinh của người phụ nữ dường như đã trở thành một thứ “luật ngầm” khó có thể rũ bỏ trong ngày một ngày hai.

1 2 3 4 5