27.26°C
25.94°C - 27.66°C trời trong
28-09-2016 24.35°C - 33.02°C mưa vừa
29-09-2016 26.2°C - 32.83°C trời trong
30-09-2016 24.86°C - 31.31°C
22.51°C
24.88°C - 25.05°C mưa nhỏ
28-09-2016 24.53°C - 28.88°C mưa vừa
29-09-2016 23.9°C - 29.1°C mưa nhỏ
30-09-2016 24.7°C - 31.51°C mưa vừa
24.26°C
21.82°C - 24.26°C trời trong
28-09-2016 21.14°C - 31.22°C mưa vừa
29-09-2016 23.44°C - 28.49°C mưa vừa
30-09-2016 21.71°C - 28.81°C mưa nhỏ
26.21°C
24.46°C - 26.15°C trời trong
28-09-2016 23.87°C - 31.69°C ít mây
29-09-2016 25.85°C - 31.22°C trời trong
30-09-2016 25.95°C - 29.86°C mưa nhỏ
24.36°C
22.15°C - 23.51°C mưa nhỏ
28-09-2016 21.38°C - 29.94°C mưa vừa
29-09-2016 22.69°C - 27.69°C mưa nhỏ
30-09-2016 21.51°C - 27.14°C mưa nhỏ
24.56°C
23.72°C - 24.65°C mưa nhỏ
28-09-2016 23.5°C - 31.15°C mưa nhỏ
29-09-2016 24.55°C - 27.71°C
30-09-2016 23.85°C - 27.91°C mưa vừa