Từ 16/7, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi tên người dự định cưới

( PHUNUTODAY ) - Đó là nội dung Thông tư 04/2020/TT-BTP, quy định Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn. Thông tư có hiệu lực vào ngày 16/7/2020.

Thông tư 04/2020/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành, thay thế Thông tư 15/2015/TT-BTP có nhiều điểm đáng chú ý. Bắt đầu từ ngày  16/7/2020 Thông tư chính thức có hiệu lực.

Theo đó, quy định Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Kể từ ngày 16/7, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn.

Kể từ ngày 16/7, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn.

Ví dụ: Trường hợp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp ngày 03/02/2020 nhưng ngày 10/02/2020, người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10/02/2020.

Trong khi đó, hiện hành tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Đáng chú ý, theo Khoản 3 Điều 12 Thông tư 04/2020, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn. Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản cho người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn. Thông tư quy định, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.