25.28°C
24.03°C - 26.7°C mưa lớn
24-10-2016 22.95°C - 29.91°C mưa vừa
25-10-2016 22.4°C - 29.96°C trời trong
26-10-2016 23.85°C - 28.36°C mưa vừa