25.11°C
25.21°C - 25.21°C trời trong
28-09-2016 25.21°C - 33.02°C mưa vừa
29-09-2016 26.2°C - 32.83°C trời trong
30-09-2016 24.86°C - 31.31°C
23.01°C
23.01°C - 23.01°C mưa nhỏ
28-09-2016 23.01°C - 27.77°C mưa nhỏ
29-09-2016 23.49°C - 29.29°C mưa nhỏ
30-09-2016 24.31°C - 30.34°C mưa vừa
22.36°C
°C - °C
24.76°C
24.76°C - 24.76°C trời trong
28-09-2016 24.76°C - 32.52°C mưa nhỏ
29-09-2016 26.39°C - 31.98°C trời trong
30-09-2016 24.51°C - 30.46°C
22.8°C
22.06°C - 22.06°C trời trong
28-09-2016 22.06°C - 29.94°C mưa vừa
29-09-2016 22.69°C - 27.69°C mưa nhỏ
30-09-2016 21.51°C - 27.14°C mưa nhỏ
°C
23.81°C - 23.81°C trời trong
28-09-2016 23.81°C - 30.57°C trời trong
29-09-2016 23.99°C - 28.73°C mưa vừa
30-09-2016 24.16°C - 28.99°C trời trong