23.93°C
24.83°C - 31.54°C mưa vừa
25-10-2016 23.79°C - 29.3°C mưa nhỏ
26-10-2016 23.88°C - 29.05°C mưa lớn
27-10-2016 23.13°C - 29.55°C mưa nhỏ