Bài học từ Đức Phật về đối diện sự sỉ nhục

Bài học từ Đức Phật về đối diện sự sỉ nhục

Không ai có thể ngăn những lời buộc tối, đồn đại sai lầm. Thế giới này đầy chông gai và đá nhọn. Nếu không thể rời gai, dẹp đá, hãy sắm đôi giày thật chắc và thận trọng bước đi.

1 2 3 4 5