23.01°C
24.57°C - 24.57°C ít mây
24-10-2016 23.46°C - 31.54°C mưa vừa
25-10-2016 23.79°C - 29.3°C mưa nhỏ
26-10-2016 23.88°C - 29.05°C mưa lớn