Kể từ 1/7/2023 mức lương hưu tối đa của cán bộ hưu trí là bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Mức lương hưu tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở theo Khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Vậy mức lương hưu tối đa cán bộ hưu trí bao nhiêu khi lương cơ sở tăng?

Công thức tính lương hưu trí khi lương cơ sở tăng?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định mức lương hưu sẽ thay đổi phụ thuộc theo mức lương cơ sở và mức điều chỉnh tiền lương qua các năm tương ứng.

tang-luong-huu-tri

Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.2016.

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2016 trở đi thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó:

- t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của các năm trước năm 1995 được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 1994.

Công thức tính mức hưởng lương hưu sẽ là: Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu thấp nhất là 45% và cao nhất là 75%.

Do đó, khi tăng lương cơ sở sẽ tăng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội và tăng lương hưu hiện hưởng hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức khi về hưu.

Mức lương hưu tối đa của cán bộ hưu trí trong năm 2023 là bao nhiêu?

Dự kiến mức bình quân lương hưu hằng tháng của cán bộ hưu trí  do ngân sách nhà nước bảo đảm trong năm 2023 sau khi thực hiện điều chỉnh sẽ tăng từ 4,6 triệu/người/tháng lên 5,2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra đối với người hưởng lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả thì sẽ được điều chỉnh từ 5,6 triệu đồng/người/tháng lên 6,3 triệu đồng/người/tháng.

luong-huu

Tuy nhiên mức lương hưu tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở được quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Nếu mức lương cơ sở áp dụng để tính các khoản trên đối với cán bộ, công chức, viên chức được thông qua là 1,8 triệu/tháng thì mức lương hưu tối đa cán bộ hưu trí được hưởng không quá 1.8 triệu x 20 = 36 triệu đồng/tháng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link