10 khoản trợ cấp BHXH tăng mạnh khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2023 lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, kéo theo đó các khoản trợ cấp BHXH cũng thay đổi theo.

Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau có tăng khi tăng lương cơ sở?

Căn cứ Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì người lao động sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày/năm.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, mức hưởng trợ cấp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định nêu trên sẽ tăng lên từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng cho mỗi con.

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cũng tăng lên, cụ thể là tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

Tăng trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại khoản 2 Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về mức trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo đó, phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

Trợ cấp = 5 x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động - 5) x 0,5 x Mức lương cơ sở

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì người suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, tức là mức hưởng sẽ tăng từ 7.450.000 đồng lên 9.000.000 đồng. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng từ 745.000 lên 900.000 đồng).

Tăng trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại khoản 2 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về mức trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở

Theo đó, phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

Trợ cấp/tháng = 30% x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động - 31) x 2% x Mức lương cơ sở

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì người suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Tức là mức hưởng sẽ tăng từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở (tăng từ 29.800 đồng lên 36.000 đồng).

Tăng trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp phục vụ sẽ tăng lên 1.800.000 đồng.

Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết trong 1 số trường hợp.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

Tăng trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật

Căn cứ khoản 3 Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ ngày.

Tăng trợ cấp mai táng khi người lao động chết

Căn cứ quy định Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH thỏa mãn điều kiện tại khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chết.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp mai táng cũng sẽ tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

Tăng trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ quy định Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Thì mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng/suất; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 1.043.000 đồng/tháng/suất lên 1.260.000 đồng/tháng/suất.