Đối tượng Cán bộ công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế năm 2024

16:53, Thứ năm 30/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Tinh giản biên chế là việc làm được thực hiện hàng năm giúp cho bộ máy hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Năm 2024, đối tượng cán bộ công chức, viên chức nào thuộc diện tinh giản biên chế?

Cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng diện tinh giản biên chế năm 2024

Theo Điều 2, Nghị định 29/2023/NĐ-CP, những đối tượng thực hiện chính sách phải tinh giản biên chế bao gồm:

Đối tượng 1: Cán bộ, công chức, viên chức hoặc cán bộ, công chức cấp xã và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong những cơ quan hành chính được áp dụng chế độ và chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, và nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng diện tinh giản biên chế năm 2024

Cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng diện tinh giản biên chế năm 2024

+ Dôi dư do sự rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của các cấp có thẩm quyền hoặc bị dôi dư do các đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ;

+ Dôi dư do sự sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của các cấp có thẩm quyền;

+ Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm mà không thể bố trí, sắp xếp được những việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

+ Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng lại không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không có cách bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được các cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân lại tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức và viên chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại không thể bố trí việc làm khác phù hợp; người trong năm trước liền kề hoặc trong chính năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống và cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề mà tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, và có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; hiện trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã thôi giữ chức vụ, chức danh do việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

Có 3 trường hợp thuộc đối tượng diện tinh giản biên chế năm 2024

Có 3 trường hợp thuộc đối tượng diện tinh giản biên chế năm 2024

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị nhận kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc có thể bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm đang xét tinh giản biên chế và cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Trường hợp 2: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn để thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc những danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ bị dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của các đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp 3: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bị dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bị dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi nhận quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm
Từ khóa: Cán bộ 2024