Lùi lịch trả lương hưu, trợ cấp tháng 12/2023: Khi nào được nhận?

( PHUNUTODAY ) - Do ngày chi trả lương hưu tháng 12 rơi vào thứ Bảy nên một số người nhận lương hưu thông qua tài khoản ngân hàng có thể nhận lương trễ hơn.

Lùi lịch hưởng lương hưu, trợ cấp tháng 12/2023

Theo Khoản 4 Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, Điều 2 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, lịch chi trả lương hưu sẽ bắt đầu từ ngày 2 hàng tháng. Lịch cụ thể ở từng địa phương sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định.

Tuy nhiên, do ngày 2/12/2023 rơi vào thứ Bảy và một số ngân hàng không làm việc thứ Bảy nên đối với một số người hưởng lương hưu thông qua tài khoản ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Theo đó, lịch chi trả lương hưu tháng 12 sẽ được dời qua các ngày tiếp theo.

Tại TP. HCM, lịch chi trả lương hưu tháng 12/2023 như sau:

BHXH TP. HCM tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt bắt đầu từ ngày 2/12 đến ngày 25/12.

Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, bưu điện TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng chậm nhất ngày 2/12/2023.

Tuy nhiên, đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các Ngân hàng gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu, Bưu điện TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong ngày 4/12/2023 (thứ Hai), do các Ngân hàng nêu trên không làm việc vào ngày thứ Bảy.

luong-huu-01

Mức hưởng lương hưu

Mức hưởng lương hưu năm 2023 được tính căn cứ vào tỷ lệ hưởng lương hưu theo mức lương đóng BHXH của người lao động. Với cùng một thời gian đóng BHXH nhưng mức lương đóng BHXH khác nhau thì mức hưởng lương hưu sẽ khác nhau.

* Mức hưởng đối với lao động tham gia BHXH bắt buộc

Mức hưởng lương hưu năm 2023 đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hướng dẫn chi tiết tại Điều 7, Nghị Định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015). Theo đó, mức hưởng lương hưu sẽ là:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó:

(1) Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như sau:

- Lao động nam: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 20 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Theo quy định tại Điều 55, Luật bảo hiểm xã hội 2014, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

(2) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ phụ thuộc vào tiền lương đóng BHXH hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá (hay hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH) tương ứng hàng năm.

Lưu ý: Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

* Mức hưởng đối với lao động tham gia BHXH tự nguyện

Theo Điều 74, Luật Bảo hiểm xã hội 2015 (được hướng dẫn chi tiết tại Điểu 3, Nghị định 134/NĐ-CP), mức hưởng lương hưu năm 2023 của người lao động tham gia BHXH tự nguyện được tính theo công thức sau:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

(1) Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính tương tự như sau:

- Lao động nam: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 20 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

(2) Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH được tính trên cơ sở hệ số trượt giá.

Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.