Những đối tượng công chức, viên chức nào được tăng lương từ tháng 11/2022?

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định có 3 đối tượng công chức, viên chức sẽ được hưởng tiền lương cao hơn quy định hiện hành ngay từ tháng 11.2022.

Tại Điều 5 Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quy định tăng thu nhập từ tiền lương cho các đối tượng sau đây:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

3. Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

8

Theo đó, ba đối tượng này sẽ được hưởng tiền lương bằng 1,8 lần mức lương với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Điều kiện để được hưởng mức tăng lương trên thì phải trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và thuộc một trong các đối tượng nêu trên.

Đặc biệt, tiền lương được tăng thêm nêu trên không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và phụ cấp làm thêm hoặc làm thêm giờ.

Đồng thời, cũng không dùng số tiền tăng thêm để tính đóng hay hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thời điểm áp dụng là từ 10.11.2022 và chấm dứt việc tăng thêm là khi thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các lực lượng vũ trang nhân dân hoặc người lao động trong doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Như vậy, chỉ có 3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Bảo hiểm xã hội nêu trên mới thuộc đối tượng được tăng thêm tiền lương so với bình thường.