Từ 1-7-2023: Lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp...

Quốc hội họp phiên toàn thể, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

0A03E61E-FE8B-449E-8BD9-BA7143B68748

Bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng

Kết quả, với 90,56% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

- Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng.

- Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng.

- Mức bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng, bao gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 430.500 tỷ đồng, tương đương 4,18% GDP; Bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỷ đồng, tương đương 0,24% GDP.

- Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 648.213 tỷ đồng.

Sẽ tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2023

Đáng chú ý, về thực hiện chính sách tiền lương, nghị quyết nêu rõ: Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 1-1-2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

20BBF93A-1D4C-44B3-8BE9-1BA95046DE7D

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).