Sinh viên làm thêm có được đóng BHXH không? Lương tối thiểu và thời gian làm việc là bao nhiêu?

15:03, Thứ hai 02/01/2023

( PHUNUTODAY ) - Nhiều sinh viên khi đi làm thêm có thắc mắc liệu có được đóng BHXH hay không. Điều này được quy định rõ trong Bộ Luật Lao động 2019.

Có cần ký hợp đồng lao động với sinh viên làm thêm không?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Làm việc không trọn thời gian

1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Theo đó, sinh viên làm thêm được xem là người lao động làm việc không trọn thời gian.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 3 Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Làm việc không trọn thời gian

...

2. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, người lao động làm việc không trọn thời gian với người lao động làm việc trọn thời gian là bình đẳng như nhau. Vậy nên người sử dụng lao động cần phải giao kết hợp đồng với người lao động làm việc không trọn thời gian. Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

Căn cứ Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Theo đó, có ba hình thức hợp đồng lao động: lời nói, văn bản, thông điệp dữ liệu. Tùy vào độ tuổi, thời gian sử dụng người lao động mà người sử dụng lao động sẽ lựa chọn hình thức hợp đồng cho phù hợp.

Như vậy, sinh viên làm thêm sẽ phải ký hợp đồng lao động để được hưởng đầy đủ các quyền lợi.

Sinh viên làm thêm có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Như vậy, những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, Căn cứ tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

...

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, sinh viên làm thêm giờ muốn được hưởng bảo hiểm xã hội cần phải đáp ứng các điều kiện:

- Giao kết hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên

- Thời gian không làm việc và không hưởng lương trong tháng không quá 14 ngày.

Lương và thời gian làm việc của sinh viên làm thêm là bao nhiêu?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Nghị Định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu theo giờ là:

- Vùng I có mức lương làm thêm theo giờ tối thiểu là 22.500 đồng/giờ

- Vùng II có mức lương làm thêm theo giờ tối thiểu là 20.000 đồng/giờ.

- Vùng III có mức lương làm thêm theo giờ tối thiểu là 17.500 đồng/giờ.

- Vùng IV có mức lương làm thêm theo giờ tối thiểu là 15.600 đồng/giờ.

Như vậy, tùy theo vùng mà sinh viên làm thêm giờ sẽ được trả lương tối thiểu giờ theo như quy định trreen.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Làm việc không trọn thời gian

1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Theo đó, thời gian làm việc của người lao động làm việc không trọn thời gian ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Căn cứ theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Như vậy, thời gian làm việc của sinh viên làm thêm giờ theo quy định là:

- Theo ngày: không quá 08 giờ/ca

- Theo tuần: Không quá 48 giờ/tuần

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy