Từ 2023: Người bệnh tự ý chuyển tuyến, mức hưởng BHYT là bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Nếu người bệnh tự ý chuyển tuyến khi không được sự chấp thuận của bệnh viện tuyến dưới thì mức hưởng BHYT như thế nào?

Hiện nay, có nhiều tình trạng người bệnh tự ý chuyển tuyến khi không được sự chấp thuận của bệnh viện tuyến dưới. Vậy trong trường hợp này mức hưởng BHYT như thế nào?

Căn cứ theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định như sau:

bhyt2

Mức hưởng bảo hiểm y tế:

- Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

- Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỉ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31.12.2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1.1.2021 trong phạm vi cả nước.

Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31.12.2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1.1.2016.

bhyt

Từ ngày 1.1.2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, nếu tự ý chuyển tuyến mà không có giấy chuyển tuyến thì tùy theo đối tượng mà sẽ có mức hưởng khác nhau.

Bên cạnh đó, thì nếu nơi khám chữa bệnh ban đầu bạn đăng ký là bệnh viện tuyến huyện nếu tự đi khám chữa bệnh ở tất cả các bệnh viện tuyển tỉnh trên cả nước nếu điều trị nội trú thì được hưởng 100%.

Như vậy, trường hợp người bệnh ở bệnh viện tuyến huyện khi đi khám không đúng tuyến mức hưởng sẽ là 70%.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link