Chồng được hưởng chế độ thai sản như thế nào khi vợ sinh con

( PHUNUTODAY ) - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi vợ sinh con, lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con

Khoản 2, điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con như sau:

"Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con".

che-do-thai-san-cho-chong-01

Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ trợ cấp 1 lần cho người chồng có vợ sinh con như sau:

"Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".

Điểm a, khoản 2, điều 9, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần:

"Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con".

Điểm c, khoản 5, điều 1, Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 bổ sung khoản 2, điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

"Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội."

che-do-thai-san-cho-chong-02

Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con

Khoản 1, điều 39, Luật BHXH năm 2014 quy định về mức hưởng của chế độ nam nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con như sau:

"1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày”.

che-do-thai-san-cho-chong-03

Hồ sơ thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con

Tại nội dung 2.2.4, tiết 2.2, điểm 2, điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hồ sơ hưởng chế độ nam nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con gồm:

- Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con;

- Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.