Những trường hợp viên chức nào được hưởng biên chế suốt đời?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người lao động thắc mắc những trường hợp nào thì viên chức được hưởng biên chế suốt đời. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 về các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức như sau:

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức

...

2, Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

6

Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

1, Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 1.7.2020, trừ trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.

2, Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

  • a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1.7.2020;
  • b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 của Luật này;
  • c) Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3, Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, trường hợp được hưởng biên chế suốt đời chỉ dành cho viên chức ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn như sau:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1.7.2020;

- Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức.

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, đối với những viên chức mới trúng tuyển từ ngày 1.7.2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.