Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ quy định buộc thôi học với học sinh vi phạm

( PHUNUTODAY ) - Theo đó, Bộ GD&ĐT dự kiến mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm nội quy trường học là dừng học tập trên lớp hai tuần, thay vì đuổi học.

Dự thảo thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT, bỏ hoàn toàn 5 hình thức kỷ luật được quy định từ năm 1988. Cụ thể, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không bị khiển trách trước lớp, trước hội đồng kỷ luật của nhà trường, đuổi học một tuần lễ hay một năm học như hiện nay nữa.

Thay vào đó, hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo,tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng. Ngoài ra, các hình thức này không áp dụng cho học sinh tiểu học.

thoi_hoc

Học sinh bị khiển trách, nếu tái phạm nội quy, quy định của trường, đã thực hiện biện pháp giáo dục kỷ luật nhưng chậm khắc phục. Hình thức này cũng được áp dụng cho những em vi phạm lần đầu nhưng mức độ nghiêm trọng như vô lễ với giáo viên, nhân viên trường, gây gổ, đánh nhau, lôi kéo người khác cùng vi phạm nội quy...

Trường hợp học sinh nhận hình thức khiển trách nhưng không khắc phục, mắc thêm khuyeest điểm có tính chất tăng nặng, tái phạm trong thời gian một học kỳ sẽ nhận hình thức cảnh cáo.

Bên cạnh đó, người học bị cảnh cáo, nếu vi phạm lần đầu nhưng mức độ nghiêm trọng như đánh nhau có tổ chức, vũ khí, gian lận trong học tập, thi cử, trộm cướp, cố ý phá hoại tài sản... sẽ tạm dừng học tập trên lớp.

Trong thời gian nhận hình thức kỷ luật này, học sinh có thể thực hiện kế hoạch giáo dục tại nhà trường, gia đình hoặc cộng đồng dân cư dưới sự giám sát, hỗ trợ của cán bộ, giáo viên được phân công và gia đình học sinh.

Hết thời hạn tạm dừng học tập trên lớp, học sinh phải giải trình về kết quả rèn luyện của bản thân trong thời gian bị kỷ luật và đề xuất kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của bản thân trong thời gian tới.