Chính sách tiền lương công chức, viên chức mới nhất: Hệ số tiền lương thay đổi ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành. Vậy hệ số tiền lương thay đổi như thế nào?

1. Lương viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng

chinh-sach-tien-luong-cong-chuc-vien-chuc-moi-nhat_1

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, có hiệu lực từ 15/8/2022.

- Hạng I: có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00 tức từ 9,2 đến 11,9 triệu đồng/tháng. (Theo mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng)

- Hạng II: có 8 bậc, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 tức từ 6,56 đến 10,1 triệu đồng;

- Hạng III: 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 tức từ 3,47 triệu đồng đến 7,42 triệu đồng;

- Hạng IV: có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 tức từ 2,77 triệu đồng đến 6,05 triệu đồng.

Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp hạng IV thì được xếp vào bậc 2; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng IV.

2. Lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở cao nhất 9,5 triệu đồng/tháng

chinh-sach-tien-luong-cong-chuc-vien-chuc-moi-nhat_2

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở, có hiệu lực từ ngày 25/8/2022 .Trong đó hướng dẫn xếp lương như sau:

Đối với chức danh nghề nghiệp phương pháp viên, chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa:

+ Hạng II hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; tức từ 5,96 triệu đồng đến 9,5 triệu đồng

+ Hạng III hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 tức từ 3,47 triệu đồng đến 7,42 triệu đồng.

+ Hạng IV hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 tức từ 2,77 triệu đồng đến 6,05 triệu đồng.

3. Lương viên chức thư viện dao động từ 2,77 đến 10,2 triệu đồng/tháng

chinh-sach-tien-luong-cong-chuc-vien-chuc-moi-nhat_3

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định:

Lương viên chức thư viện sẽ dao động từ mức thấp nhất là 2,77 triệu đồng đến mức cao nhất là 11,2 triệu đồng.

4. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức một số ngành

+ Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở là nội dung nổi bật tại Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL . Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng II, III và chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng II, III chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm (thay vì phải có chứng chỉ ngoại ngữ lần lượt là bậc 3, bậc 2).+ Viên chức thư viện

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (đọc là Thông tư 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) đã bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức thư viện các hạng II, III, IV. Tuy nhiên, viên chức thư viện các hạng II, III, IV sẽ phải đáp ứng điều kiện về kỹ năng ngoại ngữ, tin học như sau:

- Viên chức thư viện các hạng II, III có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Viên chức thư viện hạng IV thì chỉ yêu cầu có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đối với viên chức thư viện hạng I vừa mới được bổ sung cũng không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà chỉ yêu cầu: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

+ Viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Theo đó yêu cầu chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III và chức danh công nghệ thông tin hạng I, II, III sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Trong khi hiện nay yêu cầu phải có chứng nhận trình độ ngoại ngữ lần lượt là bậc 4, bậc 3 và bậc 2.

+ Công chức hành chính

Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (có hiệu lực từ ngày 15-8-2022). Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và ngạch chuyên viên chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. (Trong khi hiện hành thì yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương lần lượt là bậc 4, bậc 3).

4. Quản lý tiền lương của Quỹ Đổi mới sáng tạo, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022) quy định xếp lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý Quỹ chuyên trách như sau:

Quỹ thực hiện việc xếp lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý chuyên trách theo quy định tại Mục 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH .

Đối với Chủ tịch Quỹ thì xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Quỹ căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH để định hạng làm cơ sở xác định mức tiền lương chế độ, mức lương cơ bản đối với người quản lý chuyên trách.

5. Lương viên chức, NLĐ của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia

Thông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (có hiệu lực từ ngày 15-8-2022).

Theo thông tư, tiền lương, thưởng của viên chức, NLĐ của quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia được xác định như sau:

- Quỹ tiền lương (kế hoạch và thực hiện), việc tạm ứng và phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức và người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH .

- Khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương (kế hoạch và thực hiện) theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì:

Chỉ tiêu lợi nhuận tổng thu nhập của Quỹ - tổng số chi phí của Quỹ

Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận gồm:

- Lợi nhuận kế hoạch;

- Lợi nhuận thực hiện trong năm

- Lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề.

chính sách mới, chính sách tiền lương, hiệu lực thi hành, công nghệ thông tin, chứng chỉ ngoại ngữ, hướng dẫn viên, Thông tư 02