Khi nào công chức, viên chức được hưởng biên chế suốt đời?

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định hiện hành, chỉ có một số trường hợp viên chức được hưởng biên chế suốt đời.

Khi nào công chức, viên chức được hưởng biên chế suốt đời

Theo quy định mới của Luật Viên chức sử đổi 2019, viên chức tuyển dụng sau 1/7/2020, viên chức tuyển dụng 1/7/2020 chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

vien-chuc01

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (còn gọi là biên chế suốt đời). Cũng theo khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020;

- Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 của Luật này;

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các trường hợp viên chức mới trúng tuyển từ ngày 1/7/2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Như vậy, chỉ có 3 trờng hợp được hưởng biên chế suốt đời, đảm bảo tính ổn định, lâu dài và bền vững trong công việc cũng như thu nhập của viên chức.

vien-chuc-03

Thu nhập của công chức, viên chức năm 2023 gồm những khoản nào?

Mức lương cơ sở của công chức, viên chức hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng (theo mức lương cơ sở được quy định tại  Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Nếu thực hiện chính sách cải cách tiền lương, thu nhập của công chức năm 2023 sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Empty

Bên cạnh đó, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã bãi bỏ những phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; - Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Mặc dù các loại phụ cấp này bị bãi bỏ, tuy nhiên thu nhập của công chức, viên chức năm 2023 nếu thực hiện cải cách tiền lương sẽ không giảm vì phải đảm bảo quy tắc không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.