Năm 2024, mức đóng, mức hưởng Bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính như thế nào?

18:20, Thứ hai 24/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) được nhiều người tin tưởng và tự nguyện tham gia. Năm 2024, mức đóng, mức hưởng của BHXH tự nguyện được tính ra sao?

Điều kiện hưởng lương hưu đối với những người tham gia BHXH tự nguyện

Theo quy định tại Điều 3 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội 2014, BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức. Người tham gia BHXH có quyền được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng sao cho phù hợp với bản thân.

Điều 73 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau:

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 thuộc Bộ luật Lao động;

- Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên.

Bên cạnh đó, những người lao động đã đủ điều kiện về tuổi về hưu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng lại có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì sẽ được đóng cho đến khi đủ 20 năm để có thể được hưởng lương hưu.

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức. Người tham gia BHXH có quyền được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng sao cho phù hợp với bản thân.

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức. Người tham gia BHXH có quyền được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng sao cho phù hợp với bản thân.

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2024

Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng BHXH tự nguyện đã được quy định cụ thể như sau:

Người lao động hàng tháng sẽ đóng BHXH bằng 22% mức thu nhập tháng do họ lựa chọn vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng người lao động lựa chọn thấp nhất phải bằng với mức chuẩn của hộ nghèo của khu vực nông thôn, và mức tối đa sẽ bằng 20 lần của mức lương cơ sở. Cụ thể mức đóng của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Mức đóng/tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện - Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm dựa trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn của hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa là 10 năm.

Trong năm 2024, những người lao động thuộc hộ nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ 99.000 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 82.500 đồng/tháng còn lao động bình thường sẽ được hỗ trợ 33.000 đồng/tháng.

Mức hưởng BHXH tự nguyện năm 2024

Người tham gia đóng BHXH tự nguyện sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và BHXH một lần, cụ thể như sau:

+ Lương hưu

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập của tháng đóng BHXH

+ Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Với mỗi năm người tham gia BHXH tự nguyện đóng nhiều hơn so với số năm tương ứng tỷ lệ được hưởng lương hưu 75% sẽ được tính bằng nửa tháng mức bình quân của thu nhập tháng mà người đó đóng BHXH tự nguyện.

Người tham gia đóng BHXH tự nguyện sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và BHXH một lần.

Người tham gia đóng BHXH tự nguyện sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và BHXH một lần.

+ Mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng BHXH một lần cho những người tham gia đóng BHXH tự nguyện được tính dựa theo số năm mà họ đã đóng BHXH:

- Tham gia đóng BHXH tự nguyện trước năm 2014: 1 năm tham gia được tính bằng 1,5 tháng mức lương bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH.

- Tham gia đóng BHXH tự nguyện kể từ năm 2014 trở đi: 1 năm tham gia được tính bằng 2 tháng mức lương bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Trong trường hợp thời gian đóng BHXH tự nguyện trong thời gian chưa đủ 1 năm thì họ sẽ được hưởng mức bằng chính số tiền mà họ đã đóng nhưng tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm