Thay đổi về tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động

( PHUNUTODAY ) - Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động sẽ có sự thay đổi so với năm 2022.

Tuổi nghỉ hưu năm 2023

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đảm bảo điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Năm 2023, độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 56 tuổi, lao động nam là 60 tuổi 9 tháng (năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng, lao động nam là 60 tuổi 6 tháng). Đây là độ tuổi áp dụng với người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trọng điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm được xác định như sau:

tuoi-nghi-huu-01

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu năm 2023 trong điều kiện lao động bình thường

Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 được quy định cụ thể việc nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu. Theo đó, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác):

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo các năm cụ thể như sau:

tuoi-nghi-huu-02