Từ 1/10/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định, từ ngày 1/10/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi.

Ngày 24.9.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP để hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Căn cứ nghị quyết này, người sử dụng lao động (trừ các cơ quan, tổ chức, đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1.10.2021 sẽ được giảm mức đóng xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

6

Theo đó, doanh nghiệp sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 30.9.2022.

Như vậy, từ ngày 1.10.2022, người chủ sử dụng tiếp tục đóng 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tổng mức đóng của chủ sử dụng sẽ là 21,5%.  Trong đó: 14% cho Quỹ hưu trí; 3% cho Quỹ ốm đau - thai sản;  0.5% cho Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, 1% cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 3% cho quỹ bảo hiểm y tế.

Người lao động vẫn tiếp tục đóng 10,5%, trong đó: 8% cho Quỹ hưu trí, tử tuất; 1% cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 1,5% cho Quỹ bảo hiểm y tế.

1

Đối với các trường hợp chỉ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

2