Những chính sách quan trọng về tiền lương công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10/2022

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những chính sách quan trọng về tiền lương công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10/2022 người lao động cần biết.

Chính sách quan trọng về tiền lương công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10.2022 như: cách xếp lương với các ngạch công chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông; Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức Lưu trữ.

1. Hệ số lương với các ngạch công chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

nhung-chinh-sach-quan-trong-ve-luong-cong-chuc-vien-chuc-co-hieu-luc-tu-thang-10-2022_1

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNTT, có hiệu lực từ ngày 6.10.2022, quy định về nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn dựa vào nguyên tắc sau:

- Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận của công chức.

- Khi bổ nhiệm vào các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Theo đó, các ngạch công chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

- Ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

- Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

- Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

2. Cách xếp lương viên chức ngành Thông tin và Truyền thông

nhung-chinh-sach-quan-trong-ve-luong-cong-chuc-vien-chuc-co-hieu-luc-tu-thang-10-2022_2

Từ ngày 10.10.2022 áp dụng chính sách tiền lương với viên chức thuộc các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Theo Thông tư 13/2022/TT-BTTTT:

- Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Việc xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức mới thuộc ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

3. Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức Lưu trữ

nhung-chinh-sach-quan-trong-ve-luong-cong-chuc-vien-chuc-co-hieu-luc-tu-thang-10-2022_3

Trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các chức danh viên chức ngành lưu trữ thì không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với từng vị trí.

Hiện hành, tại Thông tư 13/2014/TT-BNV yêu cầu từng chức danh phải đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học tùy theo hạng. Đơn cử như đối với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng III (Mã số: V.01.02.02) phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Tuy nhiên, việc bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học ngoại ngữ được đề cập tại Thông tư 07/2022/TT-BNV về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ, có hiệu lực từ ngày 15.10.2022.