Toàn bộ bảng lương mới từ 01/7/2024: Chi tiết cách tính lương công chức, viên chức?

14:22, Chủ nhật 14/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 01/7/2024, cả nước sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, khi đó sẽ không còn hệ số lương cơ sở. Vậy bảng lương mới của công chức, viên chức tính như thế nào?

Sẽ áp dụng bảng lương mới từ 01/7/2024

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024. Trong đó, quyết nghị từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo điểm b khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cải cách tiền lương sẽ tiến hành xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm 05 bảng lương:

Công chức, viên chức sẽ áp dụng bảng lương mới từ 01/7/2024

Công chức, viên chức sẽ áp dụng bảng lương mới từ 01/7/2024

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Đồng thời, các yếu tố cụ thể để thiết kế 05 bảng lương mới nêu trên đã được Nghị quyết 27 đề ra rõ ràng trong đó có: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Bên cạnh đó, trong nội dung cải cách Nghị quyết 27 đã đưa ra thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, theo tinh thần Nghị quyết 27, toàn bộ bảng lương mới từ 01/7/2024 của công chức viên chức lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương sẽ tiến hành xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể thay cho lương cơ sở với hệ số lương và tiền lương có thể được tính dựa theo cơ cấu mới gồm:

Lương = lương cơ bản + các khoản phụ cấp + tiền thưởng (nếu có)

Lý do bãi bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương

Bãi bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương

Bãi bỏ hệ số lương khi cải cách tiền lương

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cho rằng nên bãi bỏ hệ số lương và mức lương cơ sở bởi những lý do sau:

- Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; còn mang nặng tính bình quân, không bảo đảm được cuộc sống, chưa phát huy được nhân tài, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động.

- Có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều cơ quan, nhiều cấp quyết định bằng các văn bản quy định khác nhau làm phát sinh những bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ.

- Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá và trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Việc quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương.

Vì một số lý do trên, việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương là điều cần thiết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm