Chi tiết các khoản phụ cấp giáo viên có thể được nhận từ 01/7/2024

16:20, Thứ năm 11/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Lương giáo viên hiện nay là vấn đề được quan tâm trong thời điểm này. Dưới đây là các khoản phụ cấp mà giáo viên có thể được nhận từ 01/7/2024.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Lương giáo viên hiện nay là vấn đề được quan tâm trong thời điểm này. Dưới đây là các khoản phụ cấp mà giáo viên có thể được nhận từ 01/7/2024.

Các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được hưởng từ 01/7/2024

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được hưởng từ 01/7/2024

Các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được hưởng từ 01/7/2024

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) được thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương như sau:

- Phụ cấp kiêm nhiệm;

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

- Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Các khoản phụ cấp của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường học

Từ 01/7/2024, các loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên trường học có thể hưởng các loại phụ cấp sau:

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

- Phụ cấp kiêm nhiệm;

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề là phụ cấp cơ bản của viên chức ngành giáo dục so với các ban ngành khác. Hiện nay, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Phụ cấp kiêm nhiệm được áp dụng đối với các đối tượng kiêm nhiệm vị trí công việc khác. Ví dụ, giáo viên kiêm kế toán hoặc văn thư (có chứng chỉ đáp ứng yêu cầu công việc) thì được phụ cấp kiêm nhiệm hoặc văn thư kiêm nhiệm kế toán thì được thêm phụ cấp[ kiêm nhiệm,…

Về phụ cấp thâm niên vượt khung, hiện nay, nhà giáo cũng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Nên phụ cấp này không mới. Phụ cấp này dành cho giáo viên công tác lâu năm, được hưởng bậc lương cuối cùng, sau một thời gian công tác sẽ hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung sau đủ 3 năm (ngạch, chức danh yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên) hoặc đủ 2 năm (ngạch, chức danh yêu cầu trình độ trung cấp) thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh đó; mỗi năm sau đó được tính thêm 1%.

Các khoản phụ cấp của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường học

Các khoản phụ cấp của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường học

Hiện nay, phụ cấp khu vực được áp dụng đối với các đối tượng đang làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu theo quy định của Chính phủ được hưởng mức phụ cấp 7 mức 0,1; 0.2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở, tương ứng với mức tiền hiện nay từ 180,000 đồng/tháng – 1,800,000 đồng/tháng. Từ 01/7/2024, sẽ tiếp tục thực hiện phụ cấp này, khi bãi bỏ tiền lương cơ sở, các khoản phụ cấp sẽ được lượng hóa bằng lượng tiền cụ thể.

Phụ cấp trách nhiệm công việc: Hiện nay, phụ cấp trách nhiệm dành cho giáo viên được chi trả cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, dạy trường chuyên biệt, dạy trẻ khuyết tật,…với 4 mức 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 so với mức lương cơ sở, tương ứng 180,000 đồng/tháng đến 900,000 đồng mỗi tháng tùy theo nhiệm vụ được phân công, đảm nhận.

Phụ cấp lưu động: Hiện nay, phụ cấp lưu động được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở, hiện nay hưởng 3 mức 0,2; 0,4; 0,6 so với mức lương cơ sở. Từ 01/7 tới, sẽ tiếp tục giữ lại phụ cấp này và được quy định bằng lượng tiền cụ thể.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm