Năm 2023, 6 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương năm 2023.

Những trường hợp NLĐ về hưu trước tuổi có thể nhận được lương hưu tối đa

Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định, mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc.

Năm 2021, NLĐ đóng đủ 19 năm BHXH đối với nam, đóng đủ 15 năm BHXH đối với nữ thì được 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

download (2) (1)

Trường hợp NLĐ bị trừ tỷ lệ lương hưu do về hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%; dẫn đến trường hợp này NLĐ sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa cho dù đóng bao nhiêu năm BHXH.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp NLĐ về hưu trước tuổi có thể nhận được lương hưu tối đa căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trường hợp 1:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường (Tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường năm 2023 của người lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi).

- Và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

download (3)

Trường hợp 2:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường.

- Và có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Đối với trường hợp 1 và 2, tuổi về hưu sớm thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường được áp dụng cho 2 đối tượng sau:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Trường hợp 3: Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Trường hợp 4: Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trường hợp 5: Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

Trường hợp 6: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng thì không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2023

Năm 2022, người lao động muốn nghỉ hưu sớm trước tiên phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nam đủ 55 tuổi 06 tháng và nữ đủ 50 tuổi 08 tháng khi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Nam đủ 50 tuổi 06 tháng, nữ đủ 45 tuổi 08 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Sang năm 2023, tuổi sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ nếu thuộc trong các trường hợp trên.