3 nguyên tắc cơ bản của Phật giáo giúp bạn tu 3 giờ hiệu quả như 3 năm

( PHUNUTODAY ) - Chỉ cần nắm vững 3 nguyên tắc cơ bản của Phật giáo dưới đây thì tu 3 giờ bằng tu 3 năm.

Tin tưởng nhân quả

Phương pháp nào cũng chính là nhân quả Phật hiệu nhập môn, vô cùng trọng yếu, bất luận là tu theo phái nào thì đi theo con đường nào cũng đều cần tin tưởng đều này. Cái gì gọi là nhân quả, cũng chính là gieo một hạt giống, tương lai chắc chắn sẽ thành cây, đơm hoa kết trái.

Chúng ta một đời hành động, có thiện có ác, tương lai chắc chắn sẽ có báo ứng. Vì lẽ đó, muốn tránh hung tìm cát, tiêu tai được phúc thì nhất định phải nỗ lực hành thiện, nỗ lực hướng thiện, sửa đổi những điều xấu thành điều tốt. Đó là gieo nhân lành ắt gặt quả lành, có làm việc thiện thì phúc đức mới sâu dày.

di-chua

Phát tâm bồ đề

Bồ Đề là từ dịch theo tiếng Phạn có nghĩa là cảm giác, cũng chính là ý tứ của Phật học. Phát là khởi xướng, tâm là tấm lòng. Như vậy, phát tâm bồ đề tức là người khởi xứng tấm lòng bồ đề, khởi xướng trái tim thành Phật.

Đời người muốn tu luyện thành Phật thì chắc chắn cần phải tu hành tất cả thiện hạnh. Muốn rộng rãi tu hành cả thiện hành thì phải biết giúp đỡ người chính là giúp mình.

chuahanson_anhphat

Chuyên tu tịnh thổ

Nếu đã phát tâm bồ đề thì nên cố gắng tu luyện. Nhưng pháp môn nhà Phật thì vô cùng nhiều, sâu cạn khó dễ đều đủ cả, nếu tu luyện không phù hợp thì sẽ phí công hòa sức. Thế nên cần phải chú trọng đến tông phái tịnh thổ, hờ hợt tu các pháp môn khác mà không hướng tơi tịnh thổ thì cũng vô cùng khó khăn.

Chuyên tu tịnh thổ chính là heo Phật học đại từ đại bi, vãng sinh Thế Giới Cực Lạc, thấy Phật pháp, tốc chứng Bồ Đề, tương đối dễ dàng hơn nhiều.